Publications
Publications​
Pre-metastatic niche mimicking bone-on-a-chip: A microfluidic platform to study bone metastasis in cancer patients

Xiongfa Ji, Ho-Pan Bei, Guoqing Zhong, Hongwei Shao, Xuecheng He, Xin Qian, Yu Zhang*, Xin Zhao*, Pre-metastatic niche mimicking bone-on-a-chip: A microfluidic platform to study bone metastasis in cancer patients, Small, (IF 13.3), 2023